jesteś tutaj: strona główna / regulamin

Regulamin serwisu biuroWdomu.pl

§ I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu biurowdomu.pl, zwanego dalej „Serwisem“.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu, zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem

§ II Definicje

Ilekroć w tekście jest mowa o:
 1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy dokument.
 2. Serwisie - rozumie się przez to Serwis internetowy biurowdomu.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w § IV.
 3. Operatorze - rozumie się przez to firmę APUS Marek Opacki z siedzibą w Białymstoku.
 4. Użytkowniku - rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Cenniku - rozumie się przez to publikowaną przez Operatora na stronie głównej Serwisu informację, określającą warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu.
 6. Abonamencie - rozumie się przez to opłacony przez Użytkownika okres korzystania z Serwisu

§ III Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do firmy APUS Marek Opacki z siedzibą w Białymstoku. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§ IV Zakres świadczonych przez Serwis usług

Na mocy Umowy Operator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi:
 1. Usługi związane z generowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności:
  • bazy danych kontrahentów Użytkownika,
  • faktury sprzedaży,
  • faktur zakupu materiałów, towarów handlowych i usług,
  • księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji VAT,
  • ewidencji wyposażenia i środków trwałych,
  • ewidencji przebiegu pojazdów,
  • obliczanie stawek amortyzacyjnych,
  • bazy danych wyjazdów, pojazdów oraz towarów i usług Użytkownika
 2. Usługi związane z wyliczaniem na podstawie wprowadzonych danych należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego:
  • wyliczanie zobowiązań należnych Skarbowi Państwa z tytułu podatku dochodowego,
  • wyliczanie zobowiązań z tytułu podatku VAT,
  • wyliczanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • przygotowywanie do wydruku formularzy dla Urzędów Skarbowych,
 3. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

§ V Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

 1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
 3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu.
 4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  • Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, po rejestracji Użytkownik obowiązany jest wprowadzić w swym profilu, zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
  • W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w § V.4.a, użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: login i hasło.
  • Login musi zawierać co najmniej 4 znaki.
  • Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.

§ VI Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

 1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej www.biurowdomu.pl, użytkownik wybierze swój login i tajne hasło oraz otrzyma od Operatora możliwość korzystania z Serwisu.
 2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik ma bezpłatny dostęp do jedno miesięcznego Abonamentu.
 3. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
  • w każdym czasie za porozumieniem stron,
  • śmierci Użytkownika,
  • ustania bytu prawnego Użytkownika,
  • nie uiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z § VII,
 4. Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Użytkownik:
  • umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
  • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  • działa na szkodę Operatora;
  • podał nieprawdziwe dane;
  • w wypadku określonym w § X.4.;
  • w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 6. W przypadku określonym w § VI.b., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w § VI.c. powiadomić powinien dokonujący rejestracji w Serwisie.
 7. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

§ VII Odpłatność za usługę

 1. Korzystanie z usług Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 2. Użytkownik może dowolnie określić okres kolejnego Abonamentu.
 3. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.
 4. Opłatę za okresy Abonamentowe należy uiszczać z góry.
 5. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

§ VIII Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi;
 3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi § VIII.3. składają się w szczególności:
  • System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w § V.5. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi o których mowa w § V.4.a.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.
 5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili trwania opłaconego Abonamentu.
 7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 8. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie rozwiązania umowy.
 9. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w § VIII.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§ IX Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
 2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
  • Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
  • Aktualizacja, o której mowa w § IX.2.a., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w § VIII.4., w celu ochrony danych Użytkownika.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

§ X Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  • Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.
  • Konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w § X.3. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w § X.4., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Zmiana Cennika Operatora nie pociąga za sobą zmiany Regulaminu.